Защита на данни


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_bg

Контакт към пълномощника на защитата на данни:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Удо Щритматер
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Телефон: +49 (0)761 4548 0
Факс: +49 (0)761 4548 685
Имейл: datenschutz@cargarantie.com
Публично съдържание на процедурите
В съответствие на § 4g на Федералния закон за защита на данните (BDSG) пълномощникът може да предоставя следните данни на всеки по подходящ начин:

1. Име на отговорната служба:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

2. Членове на управителния съвет:
д-р Маркус Сьолднер (председател)
Волфганг Бах

3. Председател на надзорния съвет:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Пълномощник ръководител ІТ:
Steffen Bayer

5. Адрес на отговорната служба:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg

6. Целево предназначение на проучването, обработването или използването на данни:
Дейност със застрахователни сделки; пласмент, продажба, управление и изпълнение на застрахователни договори в рамките на гаранционните/ремонтно-разходните застраховки и всички свързани с това нови сделки, както и посредничество на продукти и услуги на обвързани партньори. Осъществяването на запаметяването и обработката на данни на отнасящи се до личността данни за собствени цели, както и по възложение, и в името на групови дружества се извършва на базата на споразуменията за услуги вътре в групата.

7. Описание на засегнатите групи лица и на свързаните с това данни или категории данни:
Данни на клиента, данни на сътрудниците, както и данни на доставчици и евент. заинтересовани, ако те са необходими за посочените в т. 6. цели.

8. Получател или категории получатели, на които могат да се съобщят данните:
Публични служби при наличие на приоритетна правна разпоредба, външни изпълнители в съответствие с § 11 BDSG, както и външни служби и вътрешни отдели за изпълнение на споменатите в т. 6. цели.

9. Регламентирани срокове за изтриване на данните:
Законодателят е приел най-разнообразни задължения и срокове за съхранение. След изтичане на тези срокове съответните данни се изтриват рутинно, когато вече не са необходими за изпълнението на договор. Ако данните не са засегнати от това, те се изтриват, когато споменатите преди това цели са отпаднали.

10. Планирано предаване на данни на трети държави:
Предаване на данни на CG Car-Garantie Застрахователно акционерно дружество Швейцария се извършва, когато това е необходимо за изпълнение на споменатите в т. 6. цели. Предаване на други трети държави не е планувано.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Информация за защита на личните данни
С настоящите указания Ви даваме информация относно обработката на Вашите лични данни от страна на CG Car-Garantie Versicherungs-AG и относно Вашите права съгласно законодателството за защита на личните данни.

Администратор на данните
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg, Германия
Телефон +359 32 673238
Факс +359 32 673240
Електронна поща: info@cargarantie.bg

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, по пощата на горепосочения адрес, като направите допълнително уточнение – „до длъжностното лице по защита на данните“ – или по електронната поща на: datenschutz@cargarantie.com

Цели и правни основания за обработка на данните
Ние обработваме Вашите лични данни при спазване на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД), както и на всички други действащи в тази сфера закони.
Гаранцията на автомобила, която сте получили от Вашия търговец, се осигурява от нас. Ние се нуждаем от данните, които посочвате в гаранционното споразумение, за сключване на застрахователен договор и за оценка на рисковете, които можем да поемем. Ако застрахователният договор бъде сключен, ние обработваме тези данни за изпълнение на договорното правоотношение. Данните относно възникналите щети са ни необходими, за да проверим дали е настъпило застрахователно събитие и колко големи са щетите.
Сключването, респективно изпълнението, на гаранционния застрахователен договор не може да се осъществи без обработка на Вашите лични данни. 
Освен това ние се нуждаем от Вашите лични данни за изготвяне на статистики от застрахователно естество, например за разработване на нови тарифи, или за изпълнение на регулаторните изисквания.
Правно основание за обработката на личните данни за целите на предварителния и окончателния договор е чл. 6 пар. 1 буква б) от ОРЗД.
Ние обработваме Вашите данни също така с цел защита на нашите легитимни интереси, както и на легитимните интереси на трети лица (чл. 6 пар. 1 буква е) от ОРЗД). Това може да се окаже необходимо в частност:

  • за гарантиране на ИТ-безопасността и на ИТ-операциите,
  • за реклама на нашите застрахователни продукти,
  • за предотвратяване и идентифициране на наказуеми деяния; в частност използваме анализите на лични данни за разпознаване на сигнали, които указват за застрахователна измама.

Освен това обработваме Вашите лични данни за изпълнение на нашите законови задължения, като напр. на регулаторните изисквания, на задълженията за съхранение на документацията за търговски цели и за целите на данъчното облагане, или за да изпълним нашите задължения за консултиране. Като правно основание за обработката служат в този случай съответните законови разпоредби във връзка с чл. 6 пар. 1 буква в) от ОРЗД.
Ако се налага обработка на Вашите лични данни за цел, различна от горепосочените, ние ще Ви информираме предварително за това в рамките на законовите разпоредби.

Категории получатели на лични данни
Презастрахователи:
Поетите от самите нас рискове ние застраховаме в специални застрахователни компании (така наречените презастрахователи). За тази цел може да се наложи да предоставим Вашите данни, посочени в договора или евентуално данните относно възникналите щети на съответния презастраховател, за да може той да си състави ясна представа за риска или за застрахователния случай.

Производители/вносители на автомобили:
При гаранционни или застрахователни програми, съгласувани с производителите или с вносителите на автомобили, Вашите данни, посочени в договора или относно евентуално настъпилите щети, се предоставят на съответните производители или вносители на автомобили, напр. за изготвяне на статистики.

Доставчици на външни услуги:
За изпълнение на нашите договорни и законови задължения ние се доверяваме отчасти на доставчици на външни услуги. Актуален списък на използваните от нас изпълнители и доставчици на услуги, с които търговските ни взаимоотношения не са само временни, можете да откриете на нашата интернет страница www.cargarantie.com/datenschutz

Други получатели:
Възможно е да предоставим Вашите лични данни и на други субекти, напр. на властите при изпълнение на законовите изисквания за уведомяване (напр. на данъчните институции или на правоприлагащите органи).

Продължителност на съхранение на данните
Ние заличаваме Вашите лични данни веднага след като престанем да се нуждаем от тях за горепосочените цели. В отделни случаи личните данни се съхраняват за времето, в което могат да бъдат предявени искове към нашата компания (законовите срокове за давност при евентуална приложимост на немското право са от три до тридесет години). Освен това ние съхраняваме Вашите лични данни и когато законът ни задължава да го правим. Определени задължения за съхраняване на документация и доказателствен материал произтичат освен това и от Кодекса за застраховането, Търговския закон, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, данъчното и осигурително законодателство, Закона за счетоводството и Закона за мерките срещу изпирането на пари. Съгласно тези нормативни актове сроковете за съхранение достигат до десет години. Съгласно тези нормативи сроковете за съхранение достигат до десет години.

Вашите права като правен субект
На горепосочения адрес можете да изискате информация относно данните, запаметени за Вас. Освен това при наличието на определени предпоставки можете да поискате корекция или изтриване на Вашите данни. Вие имате право освен това да ограничите обработката на Вашите данни, както и право да получите предоставените ни от Вас данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Право на възражение
Вие имате правото да забраните обработката на Вашите лични данни за целите на директната реклама.
За тази цел трябва да се обърнете към info@cargarantie.bg
Ако обработваме Вашите данни с цел защита на законови интереси, Вие можете да възразите срещу това, ако от Вашата специална ситуация произтичат основания, които не позволяват подобна обработка на данните.

Право на подаване на жалба
Вие имате възможността да подадете жалба до горепосоченото длъжностно лице по защита на данните, или до надзорния орган, отговарящ за защита на данните.

Предоставяне на данни в трета държава
Ако се налага предоставянето на лични данни в трета държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), предоставянето се осъществява само ако Европейската комисия потвърди, че съответната трета държава може да осигури изискваното ниво на защита на данните.

Автоматизирани индивидуални решения
Въз основа на предоставената от Вас информация по застрахователния случай, на запаметените към Вашия договор данни, както и на данните, евентуално получени по случая от трети лица, ние взимаме отчасти напълно автоматизирани решения във връзка с изпълнението на нашите задължения. Напълно автоматизираните решения се базират на предварително определените от нашата компания правила за оценка на информацията.

Информация за защита на личните данни 
С настоящите указания Ви даваме информация относно обработката на Вашите лични данни от страна на CG Car-Garantie Versicherungs-AG и относно Вашите права съгласно законодателството за защита на личните данни.

Администратор на данните
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg, Германия
Телефон +359 32 673238
Факс +359 32 673240
Електронна поща: info@cargarantie.bg

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, по пощата на горепосочения адрес, като направите допълнително уточнение – „до длъжностното лице по защита на данните “ – или по електронната поща на: datenschutz@cargarantie.com

Цели и правни основания за обработка на данните
Ние обработваме Вашите лични данни при спазване на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД), както и на всички други действащи в тази сфера закони.
Ако подадете молба за застрахователна защита, ние имаме нужда от предоставените от Вас данни за сключването на договора и за оценка на рисковете, които можем да поемем. Ако застрахователният договор бъде сключен, ние обработваме тези данни за изпълнение на договорното правоотношение, напр. за издаването на полица или за изготвянето на фактура. Данните относно възникналите щети са ни необходими, за да проверим дали е настъпило застрахователно събитие и колко големи са щетите.

Сключването, респективно изпълнението, на застрахователния договор не може да се осъществи без обработка на Вашите лични данни.

Освен това ние се нуждаем от Вашите лични данни за изготвяне на статистики от застрахователно естество, например за разработване на нови тарифи, или за изпълнение на регулаторните изисквания.
Правно основание за обработката на личните данни за целите на предварителния и окончателния договор е чл. 6 пар. 1 буква б) от ОРЗД.
Ние обработваме Вашите данни също така с цел защита на нашите легитимни интереси, както и на легитимните интереси на трети лица (чл. 6 пар. 1 буква е) от ОРЗД). Това може да се окаже необходимо в частност:

  • за гарантиране на ИТ-безопасността и на ИТ-операциите,
  • за реклама на нашите застрахователни продукти,
  • за предотвратяване и идентифициране на наказуеми деяния; в частност използваме анализите на лични данни за разпознаване на сигнали, които указват за застрахователна измама.

Освен това обработваме Вашите лични данни за изпълнение на нашите законови задължения, като напр. на регулаторните изисквания, на задълженията за съхранение на документацията за търговски цели и за целите на данъчното облагане, или за да изпълним нашите задължения за консултиране. Като правно основание за обработката служат в този случай съответните законови разпоредби във връзка с чл. 6 пар. 1 буква в) от ОРЗД.
Ако се налага обработка на Вашите лични данни за цел, различна от горепосочените, ние ще Ви информираме предварително за това в рамките на законовите разпоредби.

Категории получатели на лични данни
Презастрахователи:
Поетите от самите нас рискове ние застраховаме в специални застрахователни компании (така наречените презастрахователи). За тази цел може да се наложи да предоставим Вашите данни, посочени в договора или евентуално данните относно възникналите щети на съответния презастраховател, за да може той да си състави ясна представа за риска или за застрахователния случай.

Производители/вносители на автомобили:
При гаранционни или застрахователни програми, съгласувани с производителите или с вносителите на автомобили, Вашите данни, посочени в договора или относно евентуално настъпилите щети, се предоставят на съответните производители или вносители на автомобили, напр. за изготвяне на статистики.

Доставчици на външни услуги:
За изпълнение на нашите договорни и законови задължения ние се доверяваме отчасти на доставчици на външни услуги. Актуален списък на използваните от нас изпълнители и доставчици на услуги, с които търговските ни взаимоотношения не са само временни, можете да откриете на нашата интернет страница www.cargarantie.com/datenschutz

Други получатели:
Възможно е да предоставим Вашите лични данни и на други субекти, напр. на властите при изпълнение на законовите изисквания за уведомяване (напр. на данъчните институции или на правоприлагащите органи).

Продължителност на съхранение на данните
Ние заличаваме Вашите лични данни веднага след като престанем да се нуждаем от тях за горепосочените цели. В отделни случаи личните данни се съхраняват за времето, в което могат да бъдат предявени искове към нашата компания (законовите срокове за давност при евентуална приложимост на немското право са от три до тридесет години). Освен това ние съхраняваме Вашите лични данни и когато законът ни задължава да го правим. Определени задължения за съхраняване на документация и доказателствен материал произтичат освен това и от Кодекса за застраховането, Търговския закон, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, данъчното и осигурително законодателство, Закона за счетоводството и Закона за мерките срещу изпирането на пари. Съгласно тези нормативни актове сроковете за съхранение достигат до десет години. Съгласно тези нормативи сроковете за съхранение достигат до десет години.

Вашите права като правен субект
На горепосочения адрес можете да изискате информация относно данните, запаметени за Вас. Освен това при наличието на определени предпоставки можете да поискате корекция или изтриване на Вашите данни. Вие имате право освен това да ограничите обработката на Вашите данни, както и право да получите предоставените ни от Вас данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Право на възражение
Вие имате правото да забраните обработката на Вашите лични данни за целите на директната реклама.
За тази цел трябва да се обърнете към info@cargarantie.bg
Ако обработваме Вашите данни с цел защита на законови интереси, Вие можете да възразите срещу това, ако от Вашата специална ситуация произтичат основания, които не позволяват подобна обработка на данните.

Право на подаване на жалба
Вие имате възможността да подадете жалба до горепосоченото лице, отговарящо за защита на данните, или до надзорния орган, отговарящ за защита на данните.

Предоставяне на данни в трета държава
Ако се налага предоставянето на лични данни в трета държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), предоставянето се осъществява само ако Европейската комисия потвърди, че съответната трета държава може да осигури изискваното ниво на защита на данните.

Автоматизирани индивидуални решения
Въз основа на предоставената от Вас информация по застрахователния случай, на запаметените към Вашия договор данни, както и на данните, евентуално получени по случая от трети лица, ние взимаме отчасти напълно автоматизирани решения във връзка с изпълнението на нашите задължения. Напълно автоматизираните решения се базират на предварително определените от нашата компания правила за оценка на информацията.

Кой е отговорен за обработката на моите данни и кой е отговорник за ­защита на данните?
Отговорна за обработката на данни в група Car-Garantie е съответната фирма, в която кандидатствате. Данните за контакт на нашия отговорник за защита на данните ще намерите в рубриката „Обществена процедура/ Защита на данните“ в зоната  Защита на данните на нашия уебсайт.

Какви категории от данни се използват и какъв е техният произход?
Към обработваните по повод на процеса на кандидатстване категории от лични данни (данни, които се отнасят лично за вас) спадат специално Вашите основни данни (като име, фамилия, допълнителни имена), данни за контакт (личен адрес, номер на мобилен/стационарен телефон, електронен адрес) както и други данни, които ни предоставяте (напр. автобиография, професионално развитие и т.н.).
Вашите лични данни се събират по всички правила директно от Вас в рамките на процеса на кандидатстване. Също ние можем да сме получили данни от трети лица (напр. посредници при намиране на работа), на които сте предоставили Вашите данни за предаване.
Освен това ние обработваме лични данни, които сме добили по допустим начин от публично достъпни източници (напр. професионални социални мрежи като Xing или linkedin). Ние установяваме контакт с Вас посредством съответния източник на Вашите данни (напр. Xing), така че Вие можете да разберете, по какъв начин сме се сдобили с Вашите данни. При това ние изхождаме от това, че с публикуване на Вашите данни Вие сте съгласни да бъде установен контакт с Вас от наша страна. Разбира се Вие по всяко време имате право да се откажете от това съгласие. Достатъчно е писмо по електронна поща до datenschutz@cargarantie.de.

За какви цели и на какво правно основание се обработват моите данни?
Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на определенията на Общия регламент относно защита на данните на ЕС (DS-GVO), на закона за защита на данните както и на други определящи закони (напр. Закон за отпуските, Закон за работното време, Общ закон за равно третиране).
Обработката на данните служи за провеждане и изпълнение на процедурата за кандидатстване и на оценяването, ако има налична пригодност за съответното работно място. Обработката на данните за кандидатите е необходима, за да може да бъде взето решение за обосноваване на трудовото правоотношение. Приоритетното правно основание за това е чл. 6 абз. 1 б) на DS-GVO. Наред с него съгласията съгл. чл. 6 абз. 1 a), 7 на DS-GVO могат да бъдат отбелязани като правно предписания за защита на данните.
В отделни случаи ние обработваме Вашите данни, но само след като са били анонимизирани, за да запазим нашите основателни интереси. Така при опр. обстоятелства обработката на данни се извършва единствено за целите на статистиката (напр. проучвания на поведението на кандидатите). Изготвянето на такива статистики се извършва единствено за собствени цели и в никакъв случай не се извършва персонализирано, а анонимизирано. Ако бъдат обработвани специални категории лични данни съгл. чл. 9 абз. 1 на DS-GVO (напр. данни за здравословно състояние), това се основава на Вашето съгласие съгласно чл. 9 абз. 2 a на DS-GVO, ако от релевантно значение не са законови разрешителни режими като чл. 9 абз. 2 б. Ако ние искаме да обработваме Вашите лични данни за цел, която не е посочена по-горе, ние предварително ще Ви информираме за това.

Кой получава Вашите данни?
В рамките на групата на нашата фирма Вашите лични данни ще бъдат получавани само от лица и инстанции, на които те са необходими в рамките на процедурата на кандидатстване и свързаните с нея законови и (пред-)договорни задължения. В рамките на групата на нашата фирма Вашите данни се предават на определени фирми, ако задачите свързани с обработка на данни се използват централно от свързаните в група фирми (напр. мениджмънт на кандидатите за работа в групата). Освен това ние можем да предадем Вашите лични данни на други получатели извън фирмата, ако това е необходимо за подготовка на трудовите отношения 

Какви права свързани със защита на данните мога да предявя като засегнато лице?
Съгласно чл. 15 на DS-GVO Вие можете да изискате информация за запаметените за Вас данни. Освен това съгласно чл. 16, чл. 17 и чл. 18 на DS-GVO при определени обстоятелства можете да изискате корекция, изтриване както и ограничаване на обработката на Вашите данни. Съгласно чл. 20 на DS-GVO можете да имате право на издаване на предоставените от Вас данни в структуриран, достъпен формат, който може да бъде прочетен машинно. Ако ние обработваме Вашите данни за запазване на основателни интереси (член 6 абзац 1 e и f), Вие можете да се откажете от тази обработка съгласно чл. 21 на DS-GVO. Ако желаете да се възползвате от Вашето право на отказ, е достатъчно писмо по електронна поща до datenschutz@cargarantie.de с тема „Защита на данните“. Тогава ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем неоспорими законови причини за обработката, които да превишават Вашите интереси, права и свободи или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защитаване на правни претенции.
Съгласно чл. 7 абз. 3 на DS-GVO Вие имате правото, по всяко време да се откажете без причина от дадено съгласно чл. 6 абз. 1 буква a или чл. 9 абз. 2 съгласие за обработка на лични данни, при което не се засяга законосъобразността на извършената въз основа на съгласието обработка до момента на отказа. Наред с това съгл. чл. 77 на DS-GVO Вие имате право на оплакване пред компетентната надзорна инстанция за защита на данните.

Колко дълго се съхраняват моите данни?
Ние изтриваме Вашите лични данни 6 месеца след приключване на процедурата на кандидатстване. Това не важи, ако законови определения противоречат на изтриването или е необходимо по-нататъшно запаметяване за целите на събиране на доказателства. Ако се е стигнало до трудово правоотношение, ние приемаме Вашите данни в нашите цифрови системи за управление на персонала.

Съществува ли за Вас задължение за предоставяне на данни?
В рамките на Вашата кандидатура ние зависим от предоставянето на личните данни, които са необходими за провеждане на процедурата на кандидатстване и оценката на пригодността. Без тези данни ние не сме в състояние да проведем процедурата по кандидатстване и да вземем решение за обосноваване на трудовото правоотношение.

До каква степен се извършват автоматизирани решения в отделни случаи или мерки за формиране на профили?
В отделни случаи ние използваме автоматизирани процеси на обработка и / или формиране на профили за подпомагане на улесняване на решението при процедурата по кандидатстване. При тези случаи предварително се дава отделна информация в съответствие с член 13 абз. 2 буква f на DS-GVO.

В следващия списък са изброени контракторите, доставчиците и получателите на услуги, респ. категориите на контрактори, доставчици и получатели на услуги, включително прехвърлените задания, които съгласно споразумението обработват лични данни за CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

С този списък създаваме за Вас прозрачност относно обработката на Вашите данни и особено относно това кой за какви цели обработва данните Ви, в случай че CG Car-Garantie Versicherungs-AG не извършва самостоятелно обработката на данните. Това обаче не означава, че Вашите данни се предават на всички предприятия, изброени в списъка.

Компании CarGarantie, които обработват главни данни (напр. име, фамилия, номер CarGarantie и др.) в съвместно използваните бази данни и с методите за обработка на данни:

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Контрактори, доставчици или получатели на услуги, които извършват обработката на данни като основен предмет на договора:

Предприятие Предмет и цел на възлагането
CAR-GARANTIE GMBH Дистрибутор
Garantie-Service-GMBH Дистрибутор
Meisterdruck GmbH Печатни услуги
Burger Druck GmbH Печатни услуги
Dinner Druck GmbH Печатни услуги

 

Контрактори, доставчици или получатели на услуги, които извършват обработката на данни не като основен предмет на договора и са събрани в категории, като не са изброени поименно. Към това спадат и контрактори, доставчици или получатели на услуги, които са ангажирани еднократно или временно:

Категория Предмет и цел на възлагането
Финансови/контролни органи Съобщения, проверка на общи закон. Предписания
Одитор Счетоводна проверка (Годишен отчет)
Презастраховател Презастрахователно дружество (Мониторинг/ревизия)
Синдик Случаи на несъстоятелност
Адвокати Водене на дела
ИТ фирми Техническо обслужване / поддръжка на хардуер, софтуер и др.
Експерти Техническа експертиза на случаи на щети
Сервизи Извършване на ремонти във връзка с управление на щети
Контрактор за утилизиране на отпадъци    Унищожаване на документи и други носители на данни (твърди дискове и др.)

 

Моля, обърнете внимание, че нашият списък с доставчици на услуги се актуализира редовно.